• Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym

Pobieranie próbek – PN-EN 13286-50, PN-S-96012:1997
Wytrzymałość na ściskanie – PN-EN 13286-41, PN-S-96012:1997
Wskaźnik mrozoodporności – PN-S-96012:1997