• Projektowanie mieszanek

 

Podbudowy z kruszyw niezwiązanych i związanych hydraulicznie w odniesieniu do WT-4 i WT-5

Grunty stabilizowane cementem – PN-S-96012:1997

Grunty stabilizowane wapnem – PN-S-96011:1998

Ulepszone podłoża „in situ” cementem, wapnem i innymi spoiwami

Chude betony – PN-S-96013:1997

Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MCE) – Zeszyt 61:1999

 

  • Sprawdzenie receptur w zakresie składu, uziarnienia i podstawowych parametrów wytrzymałościowych mieszanek takich jak: beton, chudy beton, stabilizacje, mma i mce.