Uprzejmie informuję, że:

Pani/Pana dane osobowe mogły do nas trafić i mogą być przez nas przetwarzane na przykład w związku z rekrutacją do pracy, zawarciem umów lub realizacją wspólnego przedsięwzięcia, przy okazji prowadzenia negocjacji lub korespondencji biznesowej, marketingowej czy handlowej.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel firmy Centrum Badań Drogowych Andrzej Krent, ul. Spacerowa 1, 55-095 Mirków. W sprawie danych osobowych można kontaktować się elektronicznie poprzez adres e-mail: daneosobowe@cbd-cbd.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych zleceń, umów lub zamówień na proponowane przez firmę usługi pomiędzy Panią/Panem a CBD Andrzej Krent, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawiania faktur.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zleceń, umów i realizacji zamówień.

W przypadku niepodania tych danych nie będzie możliwe przyjęcie do pracy, wykonanie zlecenia, umowy lub realizacji zamówienia.

Pani/Pana dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowe dane kontaktowe możemy także uzyskać od Pani/Pana pracodawcy lub podmiotu, z którym Pani/Pan współpracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także ze źródeł publicznie dostępnych (np. ze strony internetowej).

Pani/Pana dane osobowe możemy także uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych (z rejestrów przedsiębiorców KRS lub CEIDG).

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, kadrowe, rachunkowe i prawne. Odbiorcami danych będą również instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
  2. Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą przez okres trwania umowy/ zlecenia, osiągnięcia celu handlowego, a przede wszystkim do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Firma zobowiązana jest do zachowania tych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.