Główną działalnością firmy jest obsługa laboratoryjna inwestycji budowlanych.

CBD jest laboratorium niezależnym.

Terenem działania firmy jest południowo-zachodnia część Polski oraz inne rejony w zależności od potrzeb klienta.

CBD wykonuje badania zachowując spójność pomiarową zgodnie z systemem jakości wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Podstawowy zakres usług:

  • badania nawierzchni

Wykonujemy podstawowe badania do projektów wzmocnień lub remontów nawierzchni drogowych. W zakres wchodzą takie prace jak: odwierty w konstrukcji i podłożu nawierzchni wraz z oceną rodzaju i stanu podłoża, ocena poziomu wód gruntowych oraz pomiary ugięć sprężystych belką Benkelmana, podział na odcinki jednorodne. Wyniki badań przedstawiane są w formie sprawozdań z badań lub opinii geotechnicznych.

  • badania gruntu

Wykonujemy badania próbek gruntu w zakresie dokumentacji geologiczno-inżynierskich i opinii geotechnicznych, takie jak: granice konsystencji, analizy granulometryczne, zawartość części lub zanieczyszczeń organicznych, wskaźnik piaskowy, kapilarność bierna i wskaźnik nośności CBR.

Wykonujemy badania geotechniczne warstw budowli ziemnych i warstw konstrukcyjnych przy użyciu urządzeń takich jak: zestawy do badania wskaźnika zagęszczenia, sonda dynamiczna, płyta dynamiczna, płyta VSS i belka Benkelmana.

  • stabilizacja gruntu

Opracowujemy receptury na: grunty stabilizowane cementem, wapnem i popiołami lotnymi i innymi spoiwami hydraulicznymi oraz mieszanki z kruszyw niezwiązanych i związanych hydraulicznie według wymagań technicznych dla dróg krajowych według WT-4 i WT-5.

  • badania betonu

Wykonujemy usługi w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) betonu towarowego i mieszanek stabilizowanych spoiwami. Laboratorium budowlane jako podwykonawca pozytywnie przeszło inspekcję Zakładu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w zakresie certyfikacji betonu towarowego i mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi (cementem i popiołami lotnymi) w systemie 2+ zgodnie z PN-EN.

Wykonujemy obsługę laboratoryjną budów w zakresie badań mieszanek betonowych i betonu na zadaniach inwestycyjnych budowli z konstrukcji betonowych.

  • laboratorium drogowe

Pracujemy w różnych obszarach związanych z inwestycjami drogowo-mostowymi. Działania nasze skupiają się na wykonywaniu badań kontrolnych przy wbudowaniu elementów budowlanych – od budowli ziemnych do warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Na budowie pobierane są próbki lub wykonywane są badania polowe. W laboratorium przeprowadzane są badania na próbkach pobranych na budowie lub na próbkach przekazanych przez Zleceniodawcę.

Sprawdzamy jakość wyrobów budowlanych u Producentów pod kątem technicznej zgodności z wymaganiami polskich oraz europejskich norm, a także aprobat i specyfikacji technicznych. Po wykonaniu badań na budowie, w laboratorium lub u Producentów wystawiane są sprawozdania z badań zgodne z właściwościami zawartymi w specyfikacjach technicznych oraz normach krajowych i europejskich.