• Mieszanka mineralno-asfaltowa i nawierzchnia

Pobieranie próbek – PN-EN 12697-27
Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego – PN-EN 12697-1
Oznaczenie składu ziarnowego – PN-EN 12697-2
Gęstość objętościowa metodą B – PN-EN 12697-6
Gęstość w wodzie metodą A – PN-EN 12697-5
Zawartość wolnej przestrzeni mma i warstwy metodą obliczeniową – PN-12697-8
Grubość warstwy – PN-EN 12697-36
Wskaźnik zagęszczenia warstwy – PN-EN 13108-20
Wydatek skropienia warstwy nawierzchni emulsją asfaltową – PN-EN 12272-1