Wykonujemy badania na potrzeby kontraktów drogowo-mostowych, budownictwa ogólnego i kolejowego. Badania wykonywane są w terenie i w laboratorium.
Przeprowadzamy oceny technologiczne z zakresu przydatności gruntów i materiałów w celu ich wbudowania w konstrukcje budowlane w odniesieniu do specyfikacji technicznych, norm i wymagań technicznych.

Wykonujemy badania:

  • gruntów, kruszyw, stabilizacji, betonów i mieszanek i warstw mineralno-asfaltowych,
  • CBR gruntów i kruszyw,
  • sklerometryczne betonów,
  • w zakresie dokumentacji geologiczno-inżynierskich – analiza granulometryczna, zawartość części organicznych, granice konsystencji, wskaźnik piaskowy, kapilarność bierna, współczynnik filtracji,
  • polowe zagęszczeń i nośności budowli ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych – wskaźnik zagęszczenia, stopień zagęszczenia, moduły i wskaźnik odkształcenia oraz ugięcie sprężyste.

Projektujemy receptury na różnego rodzaju mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie.

Wykonujemy rozpoznania starych nawierzchni drogowych pod ich planowane remonty lub przebudowy.